Spirit of St Louis, Washington DC

view this photo on Instagram